Kundehistorier

Følgende eksempel fra Viken, nå Hafslund, Nett, viser effekten av å etablere gode jordingsanlegg. Det ligger betydelig økonomiske gevinst i å gjennomføre en analyse av dagens jordingsanlegg og avdekke eventuelle behov for endringer, slik det er illustrert i dette eksempelet. Helicon kan vise til en rekke andre eksempler, dersom dette er ønskelig.

Følgende eksempel viser effekten av å etablere nye jordingsanlegg levert av Helicon AS. Den økonomiske gevinsten er direkte, ved at trafostasjoner beskyttes mot ødeleggelse, og indirekte, ved at strømstans hos store og små kunnder unngås.  

Dette eksemplet viser også at de gamle jordinganleggene angivelig skulle holde mål etter eksistrende standarde., Det gamle joringsanlegget var imidlertid ikk tilstrekkelig ved kraftig lynaktivitet. Helicon leverer analyse og gjennomgang av eksistrende jordingsanlegg, og oppgrderer anleggende der det er behov for dette..

 

Prosjekt Hafslund Nett

Med bakgrunn i store ødeleggelser pga lyn i fordelingsnettet i året 2002 igangsetter man pilotprosjekt i samarbeid med REN, Viken Nett og Østfold Energinett AS. 

Kart nummer 1 viser med røde prikker de trafostasjonene som ble totalt ødelagt av lynnedslag, og som måtte skiftes ut med de store kostandene dette medførte. I tillegg til direkte kostnader med insatllasjon av nye trafostasjoner, kommer alle de ulemper dette medførte for store og små strømkunder.

Kart nummer 2 nedenfor viser de to områdene som gjentatte gangerhar vært rammet sterkest av trafohvari. Disse områdene ble valgt ut av netteier som prosjektområder for å se effekten av å oppgradere jordingslanleggene.

Kart nummer 3 viser lynaktivtet i området som er vist i kartene ovenfor, i en 24-timers periode i juni 2003. Kartet viser at lynkativiteten har vært svært intens, noe som satte det nye jordingsanlegget på en skikkelig prøve dette døgnet.  

Kart nummer 4 nedenfor viser med grønne prikker hvilke trafostasjoner som ble ødelagt av lynnedslag i 2002, og med røde prikker hvilke stsjoner som ble ødelagt i 2003. Kartet viser at samtlige stasjoner som har fått levert nytt jordingsanlegg av Helicon våren 2003, ikke ble ødelagt som følge av lynnedslag. Dette viser meget tydelig at  jordingsanlegget har gitt full effekt, og beskyttet trafostsjonen mot ødeleggelser.